Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden Wolwinkel Filomena

Algemene voorwaarden 

Wolwinkel Filomena gevestigd, Staatsbaan 67B, 3945 Ham, België 1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wolwinkel Filomena. De voorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk en opgenomen op www.filomena.be. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar zenden.  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Wolwinkel Filomena erkend.  Wolwinkel Filomena garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, let wel, kleuren van foto`s kunnen afwijken van het originele (bv door de kleurinstelling van het computerscherm).  Wolwinkel Filomena aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

2. Prijzen 


De prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn in euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wolwinkel Filomena kan niet aan de prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of een vergissing bevat.3. Bestellen en betalen

 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wolwinkel Filomena.  Filomena levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.  Je kan betalen via de diverse betaalmogelijkheden.  Schrijf je liever over dan kan dit ook.  Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten, vermeld.  Na betaling ontvang je per e mail een factuur.  

 

4. Levering 

 

Wolwinkel Filomena streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 48 uur op werkdagen.  Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan per e-mail of telefonisch bericht. Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is (bijvoorbeeld omdat de bollen garen van hetzelfde kleurbad ontoereikend zijn voor de gehele bestelling). In dit geval nemen wij binnen 72 uur op werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk.  Wolwinkel Filomena zal in dat geval voor terugbetaling binnen 3 werkdagen zorg dragen. Terugbetalingen gebeuren enkel via dezelfde betaalwijze en op hetzelfde rekeningnummer van de houder waar de originele betaling van het order werd betaald.5. VerzendenWolwinkel Filomena  verzendt alle bestellingen via Bpost en is niet aansprakelijk voor het zoek raken van bestellingen bij de vervoerder. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. U ontvangt van ons per e mail een track & trace code waarmee u uw pakket kan opvolgen. Heb je vier werkdagen na het ontvangst van je track & trace code je pakket niet ontvangen neem dan contact met ons op.  Filomena is tevens niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens.6. TerugzendingenWij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen ruilen of retour sturen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Wolwinkel Filomena retourneren.

De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling bij het retour zenden onvoldoende is gefrankeerd, brengen wij deze verzendkosten als nog in rekening. 

Voor terugzendingen en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden: Artikelen die eenvoudig te kopiëren zijn zoals  brei- en haakpatronen en boeken kunnen niet geretourneerd worden (dit heeft te maken met copyright). Goederen die u retourneert en /of wilt ruilen dienen: a. onbeschadigd te zijn; b. voorzien van originele verpakkingen, wikkels en labels c. ongebruikt en niet bewerkt te zijn(bijvoorbeeld strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn) en het gewicht moet kloppen. 

De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

Wolwinkel Filomena behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden. Afgeprijsde garens nemen wij niet retour.7. Aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid van Wolwinkel Filomena voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Filomena  is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

Wolwinkel Filomena aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Wolwinkel Filomena.8. Herroepingsrecht 

 

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Filomena heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk of via email melding te maken bij Wolwinkel Filomena. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. 
Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Filomena er zorg voor dat binnen 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 9. Gegevensbeheer Als u een bestelling plaatst bij Wolwinkel Filomena, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand.  Wolwinkel Filomena houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.  Wolwinkel Filomena respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
Wolwinkel Filomena maakt in gevallen gebruik van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt enkel verzonden naar consument die zich op onze nieuwsbrief inschrijven. Op aanvraag van de consument wordt de consument ook uitgeschreven uit deze nieuwsbrief. 10. Garantie

 

Wolwinkel Filomena garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 
De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending, aan Wolwinkel Filomena deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via email te melden aan Wolwinkel Filomena.  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.  Ingebruikname na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclamatie en terugzending geheel vervallen. 
Indien klachten van de consument door Wolwinkel Filomena gegrond worden bevonden, worden ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding getroffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Wolwinkel Filomena en het bedrag de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken. 

 

 11. Aanbiedingen Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.  Mondelinge toezeggingen verbinden Wolwinkel Filomena slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd. Aanbiedingen van Wolwinkel Filomena gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 12. Overmacht Wolwinkel Filomena is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Filomena alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

Wolwinkel Filomena behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wolwinkel Filomena gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Indien Wolwinkel Filomena bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 13. Eigendomsvoorbehoud Eigendom van alle door Wolwinkel Filomena aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Filomena zolang de consument de vorderingen van Filomena uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Wolwinkel Filomena wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, … .

 


14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Filomena en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis, tenzij Wolwinkel Filomena er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

 

Ham, 14 oktober 2014

 

Wellens Carine

Staatsbaan 67 B

3945 Ham

Wolwinkel Filomena

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »